ตัวชี้วัดย่อย : การฝังกลบแบบเทกองควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน - ภาคเอกชน (SOE64)